Gov Haley Reflects on the Flood

Gov. Nikki Haley reflects on the flood