White Knoll Prepares for Coastal Evacuees

White Knoll high school prepares for coastal evacuation