Gov Haley Reflects on the Flood

Gov. Nikki Haley reflects on the flood
Published: 7:22 PM EDT October 4, 2016